เป้าหมายหลัก

week11

สังเกตการณ์สอนและลงสอนสัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2558
วันจันทร์
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าแถวได้สังเกตครูเหมี่ยวเก็บเด็กนักเรียนชั้น  ป. 3 เข้าห้อง
- สังเกตครูกลอยลงกิจกรรมจิตศึกษา  ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบกรอบโมบายให้สวยงามโดยมีอุปกรณ์ในการเลือกสีที่จะระบายแค่สองแท่งสีอ่อนและสีแก่อย่างละแท่ง
-สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.2  ทบทวนคำศัพท์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน quarter นี้  จากนั้นก็ให้ทำใบงาน
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษกับครูผึ้ง  ชั้น ป. 3 ทบทวนคำศัพท์และสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน quarter นี้  จากนั้นให้นักเรียนทำใบงานหาคำศัพท์
- สังเกตครูกลอยสอนวิชาคณิตศาสตร์  สังเกตวิธีการสอนและการเก็บเด็ก จดจำเป็นตัวอย่างในการเอาไปสอนนักเรียน
พักเที่ยง หลังจากทานข้าวเสร็จ สังเกตครูกลอยเก็บเด็กไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย  สังเกตครูเหมี่ยว ทบทวนการเรียนรู้และสรุปวิชาบูรณาการ  ได้สังเกตนักเรียนแต่ละคนในการทำงาน และคอยใกล้ชิดกับนักเรียนบางคนที่ทำงานช้าและคิดช้าค่ะ
- พิธีนม (สรุปสิ่งที่ได้เรียนในวันนี้ )
- เลิกเรียน
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เช้า  เข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าได้เก็บเด็กสั่งจัดแถวให้นักเรียนเดินเข้าห้องและตั้งสติการเดิน
- สังเกตครูกลอยลงกิจกรรมจิตศึกษา  ต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยให้นักเรียนตัดออกเป็น 6 ส่วนมาประกาอบกันจากนั้นจะมีเส้นเชือกใส่เป็นแนวขวางข้างในโมบายสามารถแขวนเป็นโมบายสวยงาม
- สังเกตครูผึ้งสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป .2   ทบทวนคำศัพท์ จากนั้นครูผึ้งให้ทำใบงาน
- ลงสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น  ป. 3 สรุปการเรียนรู้ ใน quarter 1
- วิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.3  สังเกตครูเหมี่ยวสรุปการเรียนรู้ quarter  1
พักเที่ยง หลังจากทานข้าวเสร็จ ได้เก็บนักเรียนไปแปรงฟันที่หน้าตึกประถม
บ่าย ได้สังเกตครูกลอย ลงกิจกรรม Body Scan
- สังเกตครูเหมี่ยวและนักเรียนร่วมกันสรุปการเรียนรู้ quarter 1 วิชาบูรณาการณ์
วันพุธ
ช่วงเช้า เข้าแถวเคารพธงชาติหลังจากเข้าแถวสังเกตครูเหมี่ยว ลงกิจกรรมจิตศึกษา  ( โยคะ) ได้สังเกตและเรียนร้ารใช้คำสั่งต่อเนื่องของกิจกรรมท่าต่างของโยคะ
- สังเกตครูผึ้งและนักเรียนชั้น ป.2 ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ quarter 1
 - สังเกตครูผึ้งและนักเรียนชั้น ป.3  ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ quarter 1
- สังเกตครุกลอยและนักเรียน ป .3 ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ quarter 1
พักเที่ยง หลังจากทานข้าวเสร็จเก็บนักเรียนไปแปรงฟัน
- สังเกตครูเหมี่ยวลงกิจกรรม Body Scan
- สังเกตครูเหมี่ยวและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันสรุปการเรียนรู้ quarter 1
- พิธีนม
- เลิกเรียน
* หมายเหตุ * สรุปการเรียนแต่ละวิชานักเรียนบางคนยังทำไม่เสร็จจะให้ทำเป็นงานค้างเท่านั้นไม่ให้ทำเป็นการบ้าน
พฤหัสบดี
- ช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าแถวเสร็จได้ลงกิจกรมจิศึกษาร่วมกับนักเรียนชั้น ป. 3
-เคลียงานค้างสรุปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะจะมีประมาณ 5 คนที่ยังทำไม่เสร็จก็จะคอยกระตุ้นในการทำงานให้ตรงตามเวลาตามศักยภาพของเด็กที่ทำงานช้าและคิดช้า
เคลียงานวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนบางคนที่ยังทำไม่เสร็จเพราะอาทิตย์คือ ต้องสรุป quarter 1 ทุกวิชาให้เสร็จ
- สังเกตครูผึ้งและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ร่วมกันสรุปการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษใน quarter 1
ช่วงบ่าย ลงกิจกรรม Body Scan ร่วมกับนักเรียนชั้น ป. 3
สังเกตครูเหมี่ยวและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันวางแผนแสดงละครสรุป quarter 1
วันศุกร์
ช่วงเช้า  เข้าแถวเคารพธงชาติ  หลังจากเข้าแถวเสร็จสังเกตครูเหมี่ยวลงกิจกรรมจิตศึกษา โดยครูเหมี่ยวมีอุปกรณ์คือ
กระดาษและดินสอคนละ 1 แท่ง จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกระดาษเป็น 4 ช่อง โดยช่องแรกให้นักเรียนเขียนว่า  สิ่งที่ทำได้ดีแล้วใน quarter นี้ ช่องที่สอง สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการเรียน quarter นี้  ช่องที่สาม  สิ่งที่ควรปรับปรุงในสัปดาห์นี้
ช่องที่สี่สิ่งที่อยากแนะนำตัวเอง
- ชั่วโมงต่อไปก็ให้นักเรียนสรุปเคลียงานวิชาต่างๆให้เสร็จก่อน 11.00 .
- สังเกตนักเรียนและแนะนำการซ้อมบทละครให้นักเรียนชั้น  . 3
- พักเที่ยง หลังจากทานข้าวเสร็จได้เก็บนักเรียนชั้น ป.3 ไปแปรงฟัน
ช่วงบ่าย  สังเกตการซ้อมละครสรุป quarter ของนักเรียนชั้น ป.3 และได้แนะนำการแสดงท่าทางและช่วยคิดเพิ่มเติมให้เด็กได้มีความคิดที่สร้างสรรค์เพิ่มเติมค่ะครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนแสดงละครสรุป Quarter

สังเกตครูผึ้งและน้องอนุบาล2 สรุป Quarter1 

สรุป Quarter ชั้นป .3สังเกตครผึ้งและนักเรียนชั้น ป.2 สรุป Quarter 1
แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนกันแสดงละครชั้น ป.3

สรุปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้น ป.3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น